مجوزه های شرکت هاویرتک

مجوز مرکز مدیریت راهبردی افتا در حوزه آزمون و ارزیابی امنیتی

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیک

مجوز نظام صنفی رایانه ای