شناسایی آسیب‌پذیری با سطح خطر بالا‌ در Nuclei شامل projectdiscovery/nuclei (یک اسکنر آسیب‌پذیری سریع و قابل تنظیم بر اساس DSL ساده مبتنی بر YAML است)  نسخه قبل از 3.2.1 امکان اجرای کد مخرب از طریق یک نظارت امنیتی که شامل اجرای الگوهای کد بدون امضا (unsigned code templates) از طریق گردش کار است، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27920 7.4 نامشخص https://github.com/projectdiscovery/nuclei/security/advisories/GHSA-w5wx-6g2r-r78q  

 

 

administrator

نظر دهید