مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌‌‌ در Zimbra

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌‌‌ در Zimbra شامل Zimbra Collaboration (ZCS) نسخه 8.8.15، 9.0,، 10.0 و نسخه قبل از Kepler 9.0.0 Patch 38 GA امکان ارسال پیام‌های ایمیل توسط یک حساب بسته ( با2FA   و رمزهای عبور تولید شده) و پیکربندی شده برای Imap/smtp، XSS از طریق نقطه پایانی سند راهنما (help document endpoint) یا نقطه پایانی تغییر مسیر (redirection endpoint) در webmail و یا ارسال PDF document و همچنینXSS  مبتنی بر  DOMدر Modern UI را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-26562 نامشخص https://wiki.zimbra.com/wiki/Security_Center  
CVE-2023-45206 نامشخص https://wiki.zimbra.com/wiki/Security_Center  
CVE-2023-45207 نامشخص https://wiki.zimbra.com/wiki/Security_Center  
CVE-2023-48432 نامشخص https://wiki.zimbra.com/wiki/Security_Center  
CVE-2023-50808 نامشخص https://wiki.zimbra.com/wiki/Security_Center  

 

 

administrator

نظر دهید