مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در WordPress شامل افزونه‌های Page Builder Gutenberg Blocks نسخه قبل از 3.1.7 و My Calendar نسخه قبل از 3.4.24 امکان Stored XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-2369 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/252dfc35-4c8c-4304-aa09-73dfe986b10d  
CVE-2024-1274 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/91dba45b-9930-4bfb-a7bf-903c46864e9f  

 

 

administrator

نظر دهید