مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در WordPress شامل افزونه‌های CM Download Manager نسخه قبل از 2.9.0 و wp-schema-pro نسخه قبل از 2.7.16 امکان دانلودUnpublish  از طریقCSRF ، دانلود Deletion  از طریق CSRF، دسترسی به فیلد سفارشی (custom fields) و دانلود Edit از طریق CSRF را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-1231 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/7d3968d9-61ed-4c00-8764-0360cf03255e/  
CVE-2024-1232 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/2a29b509-4cd5-43c8-84f4-f86251dd28f8/  
CVE-2024-1564 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/ecb1e36f-9c6e-4754-8878-03c97194644d/  
CVE-2024-1962 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/469486d4-7677-4d66-83c0-a6b9ac7c503b/  

 

 

administrator

نظر دهید