مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در WordPress

 

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در WordPress  شامل افزونه‌های Product Enquiry for WooCommerce نسخه قبل از 3.1،WP Review Slider نسخه قبل از 13.0، EventPrime  نسخه قبل از 3.3.6، WP User Profile Avatar نسخه قبل از 1.0.1، SEOPress  نسخه قبل از 7.3، WP All Import نسخه قبل از 3.7.3، EventON-RSVP نسخه قبل از 2.9.5 و تم Meris  نسخه 1.1.2 امکان Stored XSS، حذف درخواست از طریق CSRF، دسترسی به رویدادهای خصوصی و محافظت‌شده با رمزعبور، عدم بررسی مجوز، حذف و به‌روزرسانی Avatar از طریق IDOR، بارگذاری فایل مخرب دلخواه که منجر به اجرای کد از راه دور می‌شود و Reflected XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-6626 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/327ae124-79eb-4e07-b029-e4f543cbd356  
CVE-2023-6625 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/d483f7ce-cb3f-4fcb-b060-005cec0ea10f  
CVE-2023-6456 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/30f31412-8f94-4d5e-a080-3f6f669703cd  
CVE-2023-6447 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/e366881c-d21e-4063-a945-95e6b080a373  
CVE-2023-6384 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/fbdefab4-614b-493b-a9ae-c5aeff8323ef  
CVE-2023-6290 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/78a13958-cd12-4ea8-b326-1e3184da970b  
CVE-2023-7082 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/7f947305-7a72-4c59-9ae8-193f437fd04e  
CVE-2023-7170 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/218fb3af-3a40-486f-8ea9-80211a986fb3  
CVE-2023-7194 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/e20292af-939a-4cb1-91e4-5ff6aa0c7fbe  

 

 

administrator

نظر دهید