مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در WordPress

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در WordPress شامل افزونه‌های Fancy Product Designer نسخه قبل از 6.1.81، Crelly Slider تا نسخه 1.4.5 و MF Gig Calendar تا نسخه 1.2.1 امکان Stored XSS و حذف رویداد (Event) از طریق  CSRFرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0904 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/baf4afc9-c20e-47d6-a798-75e15652d1e3/  
CVE-2024-3752 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/e738540a-2006-4b92-8db1-2476374d35bd/  
CVE-2024-3755 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/d34caeaf-2ecf-44a2-b308-e940bafd402c/  
CVE-2024-3756 نامشخص https://wpscan.com/vulnerability/b28d0dca-2df1-4925-be81-dd9c46859c38/  

 

 

administrator

نظر دهید