مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در Wireshark

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در Wireshark نسخه 4.2.0 امکان سرریز بافر و انکار سرویس از طریق مولفه optlen در packet-bgp.c, dissect_bgp_open(tvbuff_t*tvb, proto_tree*tree, packet_info*pinfo) ، مولفه اندازه (size) در pan/addr_resolv.c, and ws_manuf_lookup_str() و مولفه wsutil/to_str.c, and format_fractional_part_nsecs را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-24478 نامشخص https://github.com/wireshark/wireshark/commit/80a4dc55f4d2fa33c2b36a99406500726d3faaef  
CVE-2024-24476 نامشخص https://github.com/wireshark/wireshark/commit/108217f4bb1afb8b25fc705c2722b3e328b1ad78  
CVE-2024-24479 نامشخص https://github.com/wireshark/wireshark/commit/c3720cff158c265dec2a0c6104b1d65954ae6bfd  

 

 

administrator

نظر دهید