مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda  شامل Tenda AX12  نسخه 22.03.01.46 وTenda AX1803  نسخه 1.0.0.1 امکان سرریز بافر از طریق برخی پارامترها در توابع SetNetControlList ، formGetIptv، setIptvInfo، getIptvInfo و formSetIptv، انکار سرویس  (DoS)و تزریق فرمان از طریق تابع fromAdvSetLanIp را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-49427 نامشخص https://github.com/ef4tless/vuln/blob/master/iot/AX12/SetNetControlList.md  
CVE-2023-51971 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-getIptvInfo-f5918cc2828c49e78554f456bf7d4b36  
CVE-2023-51972 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Command-Injection-in-fromAdvSetLanIp-7b2892fac8234cff90ca15af4947a8e7  
CVE-2023-51961 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-formGetIptv-0fcc584fcda44b1c837e42d5d732957a  
CVE-2023-51966 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-setIptvInfo-944beaf189db4bf49f99a7a7418c7bdd  
CVE-2023-51952 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-formSetIptv-d758f5dba8f646afaf5cddc6f8d3ec70  
CVE-2023-51953 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-formSetIptv-d758f5dba8f646afaf5cddc6f8d3ec70  
CVE-2023-51954 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-formSetIptv-d758f5dba8f646afaf5cddc6f8d3ec70  
CVE-2023-51955 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-formSetIptv-d758f5dba8f646afaf5cddc6f8d3ec70  
CVE-2023-51956 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-formSetIptv-d758f5dba8f646afaf5cddc6f8d3ec70  
CVE-2023-51957 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-formGetIptv-0fcc584fcda44b1c837e42d5d732957a  
CVE-2023-51958 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-formGetIptv-0fcc584fcda44b1c837e42d5d732957a  
CVE-2023-51959 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-formGetIptv-0fcc584fcda44b1c837e42d5d732957a  
CVE-2023-51960 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-formGetIptv-0fcc584fcda44b1c837e42d5d732957a  
CVE-2023-51963 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-setIptvInfo-944beaf189db4bf49f99a7a7418c7bdd  
CVE-2023-51964 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-setIptvInfo-944beaf189db4bf49f99a7a7418c7bdd  
CVE-2023-51965 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-setIptvInfo-944beaf189db4bf49f99a7a7418c7bdd  
CVE-2023-51962 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-setIptvInfo-944beaf189db4bf49f99a7a7418c7bdd  
CVE-2023-51967 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-getIptvInfo-f5918cc2828c49e78554f456bf7d4b36  
CVE-2023-51968 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-getIptvInfo-f5918cc2828c49e78554f456bf7d4b36  
CVE-2023-51970 نامشخص https://grove-laser-8ad.notion.site/Tenda-AX1803-Buffer-Overflow-in-getIptvInfo-f5918cc2828c49e78554f456bf7d4b36  

 

administrator

نظر دهید