مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda، شامل Tenda AC15 v15.03.20_multi، Tenda A18 نسخه‌های v15.03.05.19، v15.03.05.18 و نسخه V15.03.05.05، Tenda AC500 نسخه V2.0.1.9(1307)، Tenda AC10 نسخه‌های v4.0 V16.03.10.13 و V16.03.10.20 امکان سرریز پشته را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-32303   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V15.03.05.18/fromWizardHandle.md  
CVE-2024-32305   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/fromWizardHandle.md  
CVE-2024-32314   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC500/formexecommand_cmdi.md  
CVE-2024-32316   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC500/fromDhcpListClient_list1.md  
CVE-2024-32317   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC10/V16.03.10.13/formWanParameterSetting.md  
CVE-2024-32318   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC500/fromSetVlanInfo_vlan.md  
CVE-2024-32320   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC500/formSetTimeZone.md  

 

administrator

نظر دهید