مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda شامل Tenda AX1803 نسخه 1.0.0.1 امکان سرریز پشته از طریق پارامترهایserviceName  و serverName در تابع fromAdvSetMacMtuWan را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-30620 نامشخص https://github.com/re1wn/IoT_vuln/blob/main/Tenda_AX1803_v1.0.0.1_contains_a_stack_overflow_via_the_serviceName_parameter_in_the_function_fromAdvSetMacMtuWan.md  
CVE-2024-30621 نامشخص https://github.com/re1wn/IoT_vuln/blob/main/Tenda_AX1803_v1.0.0.1_contains_a_stack_overflow_via_the_serverName_parameter_in_the_function_fromAdvSetMacMtuWan.md  

 

 

administrator

نظر دهید