مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda شامل Tenda AC15 نسخه 15.03.05.18، Tenda FH1205 نسخه (775) 2.0.0.7، Tenda F1202 نسخه (408) 1.2.0.20 وAC15V1.0  نسخه 15.03.20_multi امکان سرریز پشته و تزریق دستور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-30613 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V15.03.05.18/setSmartPowerManagement.md  
CVE-2024-30622 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/fromAddressNat_mitInterface.md  
CVE-2024-30623 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/fromDhcpListClient_page.md  
CVE-2024-30624 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/saveParentControlInfo_urls.md  
CVE-2024-30625 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/fromAddressNat_entrys.md  
CVE-2024-30626 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/setSchedWifi_end.md  
CVE-2024-30627 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/saveParentControlInfo_deviceId.md  
CVE-2024-30628 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/fromAddressNat_page.md  
CVE-2024-30629 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/fromDhcpListClient_list1.md  
CVE-2024-30630 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/saveParentControlInfo_time.md  
CVE-2024-30631 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/setSchedWifi_start.md  
CVE-2024-30632 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/formWifiBasicSet_security_5g.md  
CVE-2024-30633 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1205/formWifiBasicSet_security.md  
CVE-2024-30634 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1202/fromAddressNat_mitInterface.md  
CVE-2024-30635 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1202/formSetCfm.md  
CVE-2024-30636 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1202/formQuickIndex.md  
CVE-2024-30637 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1202/formWriteFacMac.md  
CVE-2024-30638 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1202/fromAddressNat_entrys.md  
CVE-2024-30639 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/F/F1202/fromAddressNat_page.md  
CVE-2024-30645 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC15/V1.0%20V15.03.20_multi/setUsbUnload.md  

 

 

administrator

نظر دهید