مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda، شامل Tenda FH1202 نسخه (408) 1.2.0.14 و Tenda FH1203 نسخه 2.0.1.6، امکان سرریز پشته را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-30595   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/addWifiMacFilter_deviceId.md  
CVE-2024-30593   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/formSetDeviceName_devName.md  
CVE-2024-30594   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/addWifiMacFilter_deviceMac.md  
CVE-2024-30596   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/formSetDeviceName_deviceId.md  
CVE-2024-30583   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/fromAddressNat_mitInterface.md  
CVE-2024-30584   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/formWifiBasicSet_security.md  
CVE-2024-30585   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/saveParentControlInfo_deviceId.md  
CVE-2024-30586   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/formWifiBasicSet_security_5g.md  
CVE-2024-30587   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/saveParentControlInfo_urls.md  
CVE-2024-30588   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/setSchedWifi_start.md  
CVE-2024-30589   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/fromAddressNat_entrys.md  
CVE-2024-30590   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/setSchedWifi_end.md  
CVE-2024-30591   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/saveParentControlInfo_time.md  
CVE-2024-30592   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1202/fromAddressNat_page.md  
CVE-2024-30606   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/fromDhcpListClient_page.md  
CVE-2024-30607   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/saveParentControlInfo_deviceId.md  
CVE-2024-30597   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/formWifiBasicSet_security.md  
CVE-2024-30598   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/formWifiBasicSet_security_5g.md  
CVE-2024-30599   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/addWifiMacFilter_deviceMac.md  
CVE-2024-30600   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/setSchedWifi_end.md  
CVE-2024-30601   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/saveParentControlInfo_time.md  
CVE-2024-30602   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/setSchedWifi_start.md  
CVE-2024-30603   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/saveParentControlInfo_urls.md  
CVE-2024-30604   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/FH/FH1203/fromDhcpListClient_list1.md  
CVE-2024-30612   نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC10U/v1.V15.03.06.48/more/formSetClientState.md  

 

 

administrator

نظر دهید