مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda شامل AC18 نسخه 15.03.05.05 و امکان سرریز پشته در پارامتر filePath تابع formExpandDlnaFile، در پارامتر page تابع fromNatStaticSetting و در پارامتر firewallEn تابع  formSetFirewallCfgرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28550 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/formExpandDlnaFile.md  
CVE-2024-28537 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/fromNatStaticSetting.md  
CVE-2024-28547 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/formSetFirewallCfg.md  

 

 

administrator

نظر دهید