مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda شامل Tenda AC18 نسخه 15.03.05.05 امکان سرریز پشته در پارامتر mitInterface تابع fromAddressNat و پارامتر ورودی در تابع  AddressNatرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-28535 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/fromAddressNat_mitInterface.md  
CVE-2024-28553 نامشخص https://github.com/abcdefg-png/IoT-vulnerable/blob/main/Tenda/AC18/fromAddressNat_entrys.md  

 

 

administrator

نظر دهید