مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Tenda، شامل Tenda AC9 نسخه 3.0، از طریق توابع add_white_node، fromSetIpMacBind، formSetDeviceName و formWifiBasicSet به دلیل سرریز بافر مبتنی بر پشته امکان اجرای کد دلخواه را برای مهاجم از راه دور فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-25746   نامشخص https://github.com/TimeSeg/IOT_CVE/blob/main/tenda/AC9V3/0218/add_white_node.md  
CVE-2024-25748   نامشخص https://github.com/TimeSeg/IOT_CVE/blob/main/tenda/AC9V3/0218/fromSetIpMacBind.md  
CVE-2024-25753   نامشخص https://github.com/TimeSeg/IOT_CVE/blob/main/tenda/AC9V3/0218/formSetDeviceName.md  
CVE-2024-25756   نامشخص https://github.com/TimeSeg/IOT_CVE/blob/main/tenda/AC9V3/0218/formWifiBasicSet.md  

 

 

administrator

نظر دهید