مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Node.js

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Node.js، شامل بسته‌های NPM IP نسخه 1.1.8 و قبل از آن، libjwt نسخه 1.15.3، l8w8jwt نسخه 2.2.1 و php-jwt نسخه 1.0.0، امکان به دست آوردن اطلاعات حساس، اجرای کد دلخواه و دور زدن احراز هویت را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-42282   نامشخص https://cosmosofcyberspace.github.io/npm_ip_cve/npm_ip_cve.html  
CVE-2024-25189   نامشخص https://github.com/P3ngu1nW/CVE_Request/blob/main/benmcollins%3Alibjwt.md  
CVE-2024-25190   نامشخص https://github.com/P3ngu1nW/CVE_Request/blob/main/GlitchedPolygons%3Al8w8jwt.md  
CVE-2024-25191   نامشخص https://github.com/P3ngu1nW/CVE_Request/blob/main/cdoco%3Aphp-jwt.md  

 

administrator

نظر دهید