مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Netgear

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Netgear شامل Netgear R6850 نسخه 1.1.0.88،  امکان تزریق فرمان از طریق پارامتر c4-IPAddr  و پارامتر ntp_server و افشای اطلاعات حساس بدون نیاز به احراز هویت (و در مولفه BRS_top.html) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-30568 نامشخص https://github.com/funny-mud-peee/IoT-vuls/blob/main/netgear%20R6850/Netgear-R6850%20V1.1.0.88%20Command%20Injection%28ping_test%29.md  
CVE-2024-30569 نامشخص https://github.com/funny-mud-peee/IoT-vuls/blob/main/netgear%20R6850/Info%20Leak%20in%20Netgear-R6850%EF%BC%88currentsetting.htm%EF%BC%89.md  
CVE-2024-30570 نامشخص https://github.com/funny-mud-peee/IoT-vuls/blob/main/netgear%20R6850/Info%20Leak%20in%20Netgear-R6850%EF%BC%88debuginfo.htm%EF%BC%89.md  
CVE-2024-30571 نامشخص https://github.com/funny-mud-peee/IoT-vuls/blob/main/netgear%20R6850/Info%20Leak%20in%20Netgear-R6850%EF%BC%88BRS_top.html%EF%BC%89.md  
CVE-2024-30572 نامشخص https://github.com/funny-mud-peee/IoT-vuls/blob/main/netgear%20R6850/Netgear-R6850%20V1.1.0.88%20Command%20Injection%28ntp_server%29.md  

 

 

administrator

نظر دهید