مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌‌ در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌‌ در Linux  شامل Linux kernel نسخه قبل از 6.6.10، نسخه قبل از 6.4.5، نسخه قبل از 6.4.12، نسخه قبل از 6.5.9 و تا نسخه 6.7.1 امکان دسترسی خارج از محدوده  smb_strndup_from_utf16توسط smb2_get_data_area_len در fs/smb/server/smb2misc.c (در ksmbd)، use-after-free در طول شرایط مسابقه بین nonblocking atomic commit  و driver unload در drivers/gpu/drm/drm_atomic.c، amdgpu_cs_wait_all_fences در drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu_cs.c و در  cec_queue_msg_fh که مربوط به drivers/media/cec/core/cec-adap.c  و  drivers/media/cec/core/cec-api.c است، عدم ارجاع اشاره‌گر NULL در send_acknowledge in net/nfc/nci/spi.c، خراب شدن copy_params  در drivers/md/dm-ioctl.c  به‌دلیل تخصیص بیش از INT_MAX  بایت و عدم بررسی توسط param_kernel->data_size (در ctl_ioctl)، از کار افتادن btrfs_get_root_ref  در  fs/btrfs/disk-io.c و دسترسی خارج از محدوده در rds_recv_track_latency  در  net/rds/af_rds.cبه‌دلیل وجود خطای off-by-one در مقایسه RDS_MSG_RX_DGRAM_TRACE_MAX را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22705 نامشخص https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/ChangeLog-6.6.10  
CVE-2023-51043 نامشخص https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/ChangeLog-6.4.5  
CVE-2023-51042 نامشخص https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/ChangeLog-6.4.12  
CVE-2023-46343 نامشخص https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/ChangeLog-6.5.9  
CVE-2024-23851 نامشخص https://www.spinics.net/lists/dm-devel/msg56574.html  
CVE-2024-23850 نامشخص https://lore.kernel.org/all/6a80cb4b32af89787dadee728310e5e2ca85343f.1705741883.git.wqu%40suse.com  
CVE-2024-23849 نامشخص https://lore.kernel.org/netdev/1705715319-19199-1-git-send-email-sharath.srinivasan%40oracle.com  
CVE-2024-23848 نامشخص https://lore.kernel.org/lkml/e9f42704-2f99-4f2c-ade5-f952e5fd53e5%40xs4all.nl  

 

 

administrator

نظر دهید