مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux kernel

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux kernel ، شامل rose_ioctl در net/rose/af_rose.c، atalk_ioctl در net/appletalk/ddp.c و do_vcc_ioctl درnet/atm/ioctl.c  نسخه 6.6.8، به دلیل شرایط مسابقه‌ایی امکان use-after-free را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-51782   نامشخص https://github.com/torvalds/linux/commit/810c38a369a0a0ce625b5c12169abce1dd9ccd53  
CVE-2023-51781   نامشخص https://github.com/torvalds/linux/commit/189ff16722ee36ced4d2a2469d4ab65a8fee4198  
CVE-2023-51780   نامشخص https://github.com/torvalds/linux/commit/24e90b9e34f9e039f56b5f25f6e6eb92cdd8f4b3  

 

 

administrator

نظر دهید