مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌ها در Linux kernel

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌ها در Linux kernel شامل امکان ایجاد اشکال در page free رایگان و توقف تغییر اشاره‌گر صفحه، فعال شدن لوله (pipe) بدون اتصال، عدم ارجاع اشاره‌گرNULL  و عدم جلوگیری از NPD، بوجود آمدن شرایط مسابقه و use-after-free و به تعویق نیفتادن ax25 kfree پس از unregister_netdev، تولید خارج از محدوده با اندازه desc[eint_n] زمانی که عدد مجازی eint بزرگتر از عدد gpio باشد، double free در tun_free_netdev، عدم بررسی اشاره‌گرNULL  در mtk_hdmi_conf، سرریز بافر در READDIR، use-after-free در nft_set_catchall_destroy()، عدم بازگشت بافرهای xsk به pool (استخر) هنگام تمیز کردن (پاکسازی) حلقه، نشت حافظه در qib_user_sdma_queue_pkts()، استفاده sk->sk_rx_dst  از حفاظت RCU بدون مستندسازی واضح، دسترسی نامعتبر به حافظه برای رویدادهای دیگر در زمان نبود ptr netdev_notifier_changeupper_info، uninit-value در asix_mdio_read() و از حالت اولیه خارج شدن smsr ، use-after-free هنگام حذف ماژول ipmi_si و ipmi_msghandler، شبیه‌سازیskb  ورودی GRO، سرریز (یا زیرریز) اعداد صحیح در محاسبات hysteresis، دسترسی به پشته خارج از محدوده درelantech_change_report_id() ، uninitialized  شدن user_pversion  برای ساختار فایل فضای کاربر در تابعopen ، ارجاع ندادن ssif_info->client در مسیر خطا و خراب شدن هسته، به جلو بردن تکرارکننده پس از راه‌اندازی مجدد، memleak  در صورتی که ثبت دستگاه در هنگام راه‌اندازی اولیه ماژول با شکست مواجه شود، پاک نشدن vmx->fail در emulation_required، قفل در مسیر خطای ieee80211_start_ap، پاک نشدن MF_COUNT_INCREASED قبل از تلاش مجدد در get_any_page()، نشت حافظه در هنگام cat kfence objects و از بین رفتن اهداف نظارت در dbgfs_target_ids_read() بدون داشتن قفل و رخ دادن use_after_free را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2021-47087 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/806142c805cacd098e61bdc0f72c778a2389fe4a  
CVE-2021-47086 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/311601f114859d586d5ef8833d60d3aa23282161  
CVE-2021-47085 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/371a874ea06f147d6ca30be43dad33683965eba6  
CVE-2021-47084 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/450121075a6a6f1d50f97225d3396315309d61a1  
CVE-2021-47083 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/441d3873664d170982922c5d2fc01fa89d9439ed  
CVE-2021-47082 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/158b515f703e75e7d68289bf4d98c664e1d632df  
CVE-2021-47108 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/71d07ebc5000b9c1d140e99e7493b0bafa954776  
CVE-2021-47107 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/53b1119a6e5028b125f431a0116ba73510d82a72  
CVE-2021-47106 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/9d558e5f0d6fdd0a568f73dceb0b40c4f5012e5a  
CVE-2021-47105 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/afe8a3ba85ec2a6b6849367e25c06a2f8e0ddd05  
CVE-2021-47104 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1ced0a3015a95c6a6db45e37250912c4c86697ab  
CVE-2021-47103 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/68c34ce11ef23328692aa35fa6aaafdd75913100  
CVE-2021-47102 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/5c553a0cd1263e4da5f220d80fa713fc3959c1d0  
CVE-2021-47101 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/8035b1a2a37a29d8c717ef84fca8fe7278bc9f03  
CVE-2021-47100 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/6b3f7e4b10f343f05b5fb513b07a9168fbf1172e  
CVE-2021-47099 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/9695b7de5b4760ed22132aca919570c0190cb0ce  
CVE-2021-47098 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/55840b9eae5367b5d5b29619dc2fb7e4596dba46  
CVE-2021-47097 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/676c572439e58b7ee6b7ca3f1e5595382921045c  
CVE-2021-47096 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/39a8fc4971a00d22536aeb7d446ee4a97810611b  
CVE-2021-47095 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/34f35f8f14bc406efc06ee4ff73202c6fd245d15  
CVE-2021-47094 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/d884eefd75cc54887bc2e9e724207443525dfb2c  
CVE-2021-47093 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/26a8b09437804fabfb1db080d676b96c0de68e7c  
CVE-2021-47092 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/e4e4e7cb229821cd215031abc47efdab5486a67c  
CVE-2021-47091 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/ac61b9c6c0549aaeb98194cf429d93c41bfe5f79  
CVE-2021-47090 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2a57d83c78f889bf3f54eede908d0643c40d5418  
CVE-2021-47089 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2f06c8293d27f6337f907042c602c9c953988c48  
CVE-2021-47088 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/330c6117a82c16a9a365a51cec5c9ab30b13245c  

 

 

administrator

نظر دهید