مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux kernel

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux kernel، شامل KVM: VMX، bpf، ARM: footbridge، ARM: 9063/1: mm، ch_ktls، netfilter: nftables، ixgbe، netfilter: nft_limit، dmaengine: idxd، locking/qrwlock، KEYS: trusted، fs/mount_setattr،NFC: st21nfca، net/smc، nitro_enclaves، parisc، sctp، usb: mtu3، net/mlx5e، i2c، mm/damon/dbgfs، ACPI: custom_method، vhost-vdpa، s390/zcrypt، bus: mhi: core، bus: mhi: pci_generic، perf/core، ext4، sfc: adjust efx->xdp_tx_queue_count، sfc: farch، md/raid1 و thermal/drivers/cpufreq_cooling امکان خواندن حافظه پشته‌ای بدون مقدار اولیه، نشت حافظه، kernel panic، بدست آوردن قفل بدون نگه داشتن Wait_lock، ایجاد مشکل در سخت افزار مبتنی بر TIS، دسترسی به حافظه خارج از محدوده، use-after-free و عدم ارجاع اشاره‌گر تهی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2021-46907   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/04c4f2ee3f68c9a4bf1653d15f1a9a435ae33f7a  
CVE-2021-46908   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/4ccdc6c6cae38b91c871293fb0ed8c6845a61b51  
CVE-2021-46909   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1fc087fdb98d556b416c82ed6e3964a30885f47a  
CVE-2021-46910   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/5965ac11b1d5fcb38464728931649cd9df79c7c9  
CVE-2021-46911   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1a73e427b824133940c2dd95ebe26b6dce1cbf10  
CVE-2021-46912   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1ccdf1bed140820240e383ba0accc474ffc7f006  
CVE-2021-46913   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/47d8de3c226574a3ddb8b87d0c152028d1bafef4  
CVE-2021-46914   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/be07581aacae7cd0a073afae8e8862032f794309  
CVE-2021-46915   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/01fb1626b620cb37a65ad08e0f626489e8f042ef  
CVE-2021-46916   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/31166efb1cee348eb6314e9c0095d84cbeb66b9d  
CVE-2021-46917   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/e5eb9757fe4c2392e069246ae78badc573af1833  
CVE-2021-46918   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/6df0e6c57dfc064af330071f372f11aa8c584997  
CVE-2021-46919   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/05b7791c4c4aa8304368fdc55ae911f6b34e7281  
CVE-2021-46920   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/02981a44a0e402089775416371bd2e0c935685f8  
CVE-2021-46921   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/5902f9453a313be8fe78cbd7e7ca9dba9319fc6e  
CVE-2021-46922   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/39c8d760d44cb3fa0d67e8cd505df81cf4d80999  
CVE-2021-46923   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/012e332286e2bb9f6ac77d195f17e74b2963d663  
CVE-2021-46924   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1b9dadba502234eea7244879b8d5d126bfaf9f0c  
CVE-2021-46925   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/349d43127dac00c15231e8ffbcaabd70f7b0e544  
CVE-2021-46927   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3a0152b219523227c2a62a0a122cf99608287176  
CVE-2021-46928   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/484730e5862f6b872dca13840bed40fd7c60fa26  
CVE-2021-46929   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/5ec7d18d1813a5bead0b495045606c93873aecbb  
CVE-2021-46930   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/249ddfbe00570d6dc76208e88017937d4d374c79  
CVE-2021-46931   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/07f13d58a8ecc3baf9a488588fb38c5cb0db484f  
CVE-2021-46932   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/292d2ac61fb0d9276a0f7b7ce4f50426f2a1c99f  
CVE-2021-46933   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1c4ace3e6b8575745c50dca9e76e0021e697d645  
CVE-2021-46934   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/407c8708fb1bf2d4afc5337ef50635cf540c364b  
CVE-2021-46935   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/103b16a8c51f96d5fe063022869ea906c256e5da  
CVE-2021-46936   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/08eacbd141e2495d2fcdde84358a06c4f95cbb13  
CVE-2021-46937   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/ebb3f994dd92f8fb4d70c7541091216c1e10cb71  
CVE-2021-46945   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1e9ea8f4637026b8e965128953f2da061ccae9c4  
CVE-2021-46946   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/098b257563b959f4ca6c1d82fde0ee727792cb19  
CVE-2021-46947   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/99ba0ea616aabdc8e26259fd722503e012199a76  
CVE-2021-46948   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/35c7a83ad1bb1d48ae249346e61b1132bcbf9052  
CVE-2021-46949   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/5b1faa92289b53cad654123ed2bc8e10f6ddd4ac  
CVE-2021-46950   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/12216d0919b64ee2ea5dc7a50e455670f44383d5  
CVE-2021-46951   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2f12258b5224cfaa808c54fd29345f3c1cbfca76  
CVE-2021-46952   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2f3380121d49e829fb73ba86240c181bc32ad897  
CVE-2021-46953   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1ecd5b129252249b9bc03d7645a7bda512747277  
CVE-2021-46954   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/018bb8da5b5888e19585f9b802f036afe643fcef  
CVE-2021-46955   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/23e17ec1a5eb53fe39cc34fa5592686d5acd0dac  
CVE-2021-46956   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/310efc95c72c13faf855c692d19cd4d054d827c8  
CVE-2021-46957   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/b1ebaa0e1318494a7637099a26add50509e37964  
CVE-2021-46958   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/061dde8245356d8864d29e25207aa4daa0be4d3c  
CVE-2021-46960   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/83728cbf366e334301091d5b808add468ab46b27  
CVE-2021-46961   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3f72d3709f53af72835af7dc8b15ba61611a0e36  
CVE-2021-46962   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0d8941b9b2d3e7b3481fdf43b1a6189d162175b7  
CVE-2021-46963   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/6641df81ab799f28a5d564f860233dd26cca0d93  
CVE-2021-46964   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0f86d66b38501e3ac66cf2d9f9f8ad6838bad0e6  
CVE-2021-46965   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/34ec706bf0b7c4ca249a729c1bcb91f706c7a7be  
CVE-2021-46975   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2671fa4dc0109d3fb581bc3078fdf17b5d9080f6  
CVE-2021-46974   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0e2dfdc74a7f4036127356d42ea59388f153f42c  
CVE-2021-46973   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/03c649dee8b1eb5600212a249542a70f47a5ab40  
CVE-2021-46972   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/71d58457a8afc650da5d3292a7f7029317654d95  
CVE-2021-46971   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/08ef1af4de5fe7de9c6d69f1e22e51b66e385d9b  
CVE-2021-46970   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0fccbf0a3b690b162f53b13ed8bc442ea33437dc  
CVE-2021-46969   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0ecc1c70dcd32c0f081b173a1a5d89952686f271  
CVE-2021-46968   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/026499a9c2e002e621ad568d1378324ae97e5524  
CVE-2021-46967   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3a3e0fad16d40a2aa68ddf7eea4acdf48b22dd44  
CVE-2021-46966   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1d53ca5d131074c925ce38361fb0376d3bf7e394  

 

 

administrator

نظر دهید