مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux kernel

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux kernel، شامل hso_serial، hso_serial_tty_unregister()، moxart_remove()، smb2_probe devm_kasprintf،devm_kzalloc ،pci_dev_for_each_resource() ،of_syscon_register() kasprintf() ، class_register()lock_class_key،kv_parse_power_table ، alloc_workqueue درradeon_crtc_init() ،ice_ptp.c devm_kasprintf() ،  device_register() در thermal_zone_device_register_with_trips()، phy-omap-usb2، sched/membarrier و drm/amd/display، امکان خواندن حافظه پشته‌ای بدون مقدار اولیه، نشت حافظه، دسترسی به حافظه خارج از محدوده، use-after-free و عدم ارجاع اشاره‌گر تهی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2021-46904   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/145c89c441d27696961752bf51b323f347601bee  
CVE-2021-46905   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0f000005da31f6947f843ce6b3e3a960540c6e00  
CVE-2022-48626   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3a0a7ec5574b510b067cfc734b8bdb6564b31d4e  
CVE-2023-52465   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/88f04bc3e737155e13caddf0ba8ed19db87f0212  
CVE-2023-52466   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3171e46d677a668eed3086da78671f1e4f5b8405  
CVE-2023-52467   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3ef1130deee98997275904d9bfc37af75e1e906c  
CVE-2023-52468   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0f1486dafca3398c4c46b9f6e6452fa27e73b559  
CVE-2023-52469   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/28dd788382c43b330480f57cd34cde0840896743  
CVE-2023-52470   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0b813a6a0087451cb702b6eb841f10856f49d088  
CVE-2023-52471   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3027e7b15b02d2d37e3f82d6b8404f6d37e3b8cf  
CVE-2023-52472   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2831f4d3bfa68e64c5f83e96688be779c87b3511  
CVE-2023-52473   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/02871710b93058eb1249d5847c0b2d1c2c3c98ae  
CVE-2024-26600   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0430bfcd46657d9116a26cd377f112cbc40826a4  
CVE-2024-26601   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/6b0d48647935e4b8c7b75d1eccb9043fcd4ee581  
CVE-2024-26602   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2441a64070b85c14eecc3728cc87e883f953f265  
CVE-2024-26603   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/627339cccdc9166792ecf96bc3c9f711a60ce996  
CVE-2024-26604   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3ca8fbabcceb8bfe44f7f50640092fd8f1de375c  
CVE-2024-26605   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1e560864159d002b453da42bd2c13a1805515a20  
CVE-2024-26606   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/42beab162dcee1e691ee4934292d51581c29df61  
CVE-2019-25160   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1c973f9c7cc2b3caae93192fdc8ecb3f0b4ac000  
CVE-2019-25161   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/104c307147ad379617472dd91a5bcb368d72bd6d  
CVE-2019-25162   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/12b0606000d0828630c033bf0c74c748464fe87d  
CVE-2020-36775   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0478ccdc8ea016de1ebaf6fe6da0275c2b258c5b  
CVE-2021-46906   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0e280502be1b003c3483ae03fc60dea554fcfa82  
CVE-2023-52474   نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/00cbce5cbf88459cd1aa1d60d0f1df15477df127  

 

 

administrator

نظر دهید