مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در Linux kernel

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در Linux kernel امکان سرریز slub در کدهای تبادل کلید (ksmbd_decode_ntlmssp_auth_blob()) اگر authblob->SessionKey.Length بزرگتر از اندازه (size(CIFS_KEY_SIZE)) کلید نشست باشد، فراخوانیnit_smb2_rsp_hdr  برای درخواست مذاکره smb1  اگر مشتری درخواست مذاکره smb2 را ارسال کند و سپس smb1  درخواست مذاکره (negotiate) را ارسال کند (به‌دلیل تنظیم بودن need_neg بر روی false)، عدم اعتبارسنجی شناسه نشست و شناسه درخت در درخواست ترکیبی smb2_get_msg()در smb2_get_ksmbd_tcon()  و smb2_check_user_session()، use-after-free و رمزگشایی غیرهمگام tls_decrypt_sg که مرجعی (reference) را در صفحات از clear_skb نمی‌گیرد، شرایط مسابقه بین async notify و socket close رشته ارسال کننده (یکی که recvmsg/sendmsg نامیده می‌شود) که ممکن است به محض فراخوانی async crypto handler calls complete() خارج شود، بنابراین هر کدی که از آن نقطه گذشته باشد، می‌تواند به داده‌های آزاد شده دسترسی داشته باشد و برگرداندن -EBUSY به‌جای -EINPROGRESS در شرایط معتبر توسط crypto_aead_{encrypt,decrypt} در صورت تنظیم پرچم CRYPTO_TFM_REQ_MAY_BACKLOG روی درخواست‌های خود برای API کریپتو را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-52440 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/30fd6521b2fbd9b767e438e31945e5ea3e3a2fba  
CVE-2023-52441 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/330d900620dfc9893011d725b3620cd2ee0bc2bc  
CVE-2023-52442 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/017d85c94f02090a87f4a473dbe0d6ee0da72693  
CVE-2024-26582 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/32b55c5ff9103b8508c1e04bfa5a08c64e7a925f  
CVE-2024-26583 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/aec7961916f3f9e88766e2688992da6980f11b8d  
CVE-2024-26584 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/8590541473188741055d27b955db0777569438e3  
CVE-2024-26585 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/e01e3934a1b2d122919f73bc6ddbe1cdafc4bbdb  

 

 

administrator

نظر دهید