مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux kernel

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux kernel، شامل netfilter: nf_tables، به دلیل شرایط مسابقه‌ایی امکان وقفه وtransaction abort را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-52620 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/00b19ee0dcc1aef06294471ab489bae26d94524e  
CVE-2024-26642 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/16603605b667b70da974bea8216c93e7db043bf1  
CVE-2024-26643 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/552705a3650bbf46a22b1adedc1b04181490fc36  

 

 

administrator

نظر دهید