مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux شامل Linux kernel امکان ایجاد مشکلAOOB  در mt7921_mcu_tx_rate_report، panic  زمانی‌که هیچ fdt معتبری پیدا نشود، نشت حافظه در amd_sfh_work، خرابی sk_forward_memory در ارسال مجدد، use-after-free پس از down و up شدن دستگاه TLS، آزاد کردن p2pmem تخصیص نیافته، رد نشدن از انتظارات (expectations) برای conntrack تایید شده، اشکال در بررسی مجوز قفل SELinux، عدم ردیابی صف‌های فعال شده AF_XDP ZC در bitmap و عدم ارجاع اشاره‌گر Null هسته، slab-off-bounds  درfib6_nh_flush_exceptions ، نشت refcount در htb_parent_to_leaf_offload، اشکال در زمان پایان پیوند refs،ltout double free در مسابقه completion، نشت حافظه در caif_device_notify، در cfusbl_device_notify و در ext4_fill_super،  NULL-deref در قطع شدن اتصال، use-after-free و ارجاع هنگام مقداردهی اولیه cad_pid، اشکال در ext4_es_cache_extent و ناموفق بودن ext4_split_extent_at ، نشت حافظه در ext4_mb_init_backend در مسیر خطا، ارجاع NULL ptr در llcp_sock_getname() پس از اتصال ناموفق، خراب شدن داده‌ها توسط fallocate، عدم abort در rename_exchange در صورت درج کردن ref دوم، اشکال و عدم حذف ویژگی‌های PV  در بوت CPU، عدم ارجاع به RX task thread، فعال بودن kvmclock در تمامCPU ها در حالت خاموش و حذف و عدم اجباری بودن ورودی‌های NUD_NOARP در GC را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2021-47135 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/6919e8a24e70b6ba148fe07f44f835bcdd1a8d02  
CVE-2021-47134 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/5148066edbdc89c6fe5bc419c31a5c22e5f83bdb  
CVE-2021-47133 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/29beadea66a226d744d5ffdcde6b984623053d24  
CVE-2021-47132 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/b5941f066b4ca331db225a976dae1d6ca8cf0ae3  
CVE-2021-47131 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0f1e6fe66977a864fe850522316f713d7b926fd9  
CVE-2021-47130 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/8a452d62e7cea3c8a2676a3b89a9118755a1a271  
CVE-2021-47129 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1710eb913bdcda3917f44d383c32de6bdabfc836  
CVE-2021-47128 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/acc43fc6cf0d50612193813c5906a1ab9d433e1e  
CVE-2021-47127 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1d34fa4fcf06649036ba0c97854fcf7a741ee18c  
CVE-2021-47126 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/09870235827451409ff546b073d754a19fd17e2e  
CVE-2021-47125 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2411c02d03892a5057499f8102d0cc1e0f852416  
CVE-2021-47124 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0b2a990e5d2f76d020cb840c456e6ec5f0c27530  
CVE-2021-47123 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1f64f5e903b9d1d157875721e02adadc9d6f0a5d  
CVE-2021-47122 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3be863c11cab725add9fef4237ed4e232c3fc3bb  
CVE-2021-47121 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/46403c1f80b0d3f937ff9c4f5edc63bb64bc5051  
CVE-2021-47120 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/368c5d45a87e1bcc7f1e98e0c255c37b7b12c5d6  
CVE-2021-47119 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/01d349a481f0591230300a9171330136f9159bcd  
CVE-2021-47118 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0711f0d7050b9e07c44bc159bbc64ac0a1022c7f  
CVE-2021-47117 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/082cd4ec240b8734a82a89ffb890216ac98fec68  
CVE-2021-47116 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/04fb2baa0b147f51db065a1b13a11954abe592d0  
CVE-2021-47115 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0c4559736d9a4ec1ca58ba98ca34e7c4da4c422b  
CVE-2021-47114 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0a31dd6fd2f4e7db538fb6eb1f06973d81f8dd3b  
CVE-2021-47113 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0df50d47d17401f9f140dfbe752a65e5d72f9932  
CVE-2021-47113 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0df50d47d17401f9f140dfbe752a65e5d72f9932  
CVE-2021-47112 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/38b858da1c58ad46519a257764e059e663b59ff2  
CVE-2021-47111 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/107866a8eb0b664675a260f1ba0655010fac1e08  
CVE-2021-47110 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1df2dc09926f61319116c80ee85701df33577d70  
CVE-2021-47109 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/7a6b1ab7475fd6478eeaf5c9d1163e7a18125c8f  

 

 

administrator

نظر دهید