مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux شامل Linux kernel امکان ایجاد فشار داخلیlz4، use after free در gaudi_memset_device_memory، ایجاد خطای تقسیم بر صفر ایجاد شده توسط کاربر user_entry_size  و استفاده از آن به‌عنوان مخرج برای محاسبه تعداد ورودی‌ها، عدم ارجاع اشاره‌گر  NULL و عدم بررسی اشاره‌گر qedf_update_link_speed()، عدم پاک شدن فیلدهای  QP در صورت ایجاد ناموفق، عدم بازگشت خطای CQE در صورت نامعتبر بودنlkey ، نشت حافظه در vmet_alloc_ctrl()، در  nvme_loop_create_ctrl() و در مسیرهای رسیدگی به خطا (error handling paths)، اشکال در  rmmod dell_smbios init_dell_smbios_wmi() به‌دلیل این‌که فقط dell_smbios_wmi_driver در سیستم‌هایی که رابط WMI Dell را پشتیبانی می‌کنند ثبت می‌کند، ثبت dentries والد قدیمی پس از همگام‌سازی گزارش در صورت قطع شدن جریان برق (هنگام انتقال inode از یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگر،inode  و دایرکتوری والد قبلی هر دو ثبت می‌شوند) و تکیه کردن (relying) به یک مرجع پشته پس از انقضای آن را برای مهاجم فراهم می‌سازد. لینوکس این آسیب‌پذیری‌ها را برطرف نموده است.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-52497 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3c12466b6b7bf1e56f9b32c366a3d83d87afb4de  
CVE-2021-47081 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/115726c5d312b462c9d9931ea42becdfa838a076  
CVE-2021-47080 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/54d87913f147a983589923c7f651f97de9af5be1  
CVE-2021-47079 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/beab753fe3b4e087411a850a64c6cd748544d8a1  
CVE-2021-47078 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2ee4d79c364914989c80de382c0b1a7259a7e4b3  
CVE-2021-47077 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/73578af92a0fae6609b955fcc9113e50e413c80f  
CVE-2021-47076 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/abe31d25facdb9109fe2cf69890748295291570c  
CVE-2021-47075 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/afb680ed7ecbb7fd66ddb43650e9b533fd8b4b9a  
CVE-2021-47074 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/551ba08d4b7eb26f75758cdb9f15105b276517ad  
CVE-2021-47073 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3a53587423d25c87af4b4126a806a0575104b45e  
CVE-2021-47072 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/6d0924c5b742036b4f20a0ffdf2b6cf3f963f5f6  
CVE-2021-47071 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/53486c467e356e06aa37047c984fccd64d78c827  
CVE-2021-47070 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/5f59240cf25b2f7a0fdffc2701482a70310fec07  
CVE-2021-47069 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/807fa14536b26803b858da878b643be72952a097  
administrator

نظر دهید