مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux شامل RARLAB WinRAR نسخه قبل از 7.00 (برای پلتفرم‌های لینوکس و یونیکس) و Hyprland  نسخه 0.39.1 (قبل از 28c8561) در plugins/HookSystem.cpp امکان جعل خروجی صفحه (screen output) یا انکار سرویس از طریق ANSI escape sequences و اجرای کد اسمبلی دلخواه با نوشتن در یک فایل موقت قابل پیش‌بینی (predictable temporary file) از طریق ایجاد شرایط مسابقه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-33899 نامشخص https://www.rarlab.com/rarnew.htm  
CVE-2024-33904 نامشخص https://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/04/28/3  

 

 

administrator

نظر دهید