مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در Linux شامل Linux kernel امکان جابجایی در بخش .notes، عدم بررسی TCA_TAPRIO_TC_ENTRY_INDEX، عدم بررسی مقدار بازگشتی پس از فراخوانی platform_get_resource()، اشکال درq_vectors  رایگان قبل از صف در iavf_disable_vf، use after free در mmap  با drm_gem_ttm_mmap، CT، تخصیص‌های متعدد و مملو از mod acts، use-after-free در روال lpfc_unreg_rpi() و در add_lock mutex، اشاره‌گر cq->dbg در mlx5_debug_cq_remove()، عدم تنظیم ارسال و دریافت CQ  قبل از forward به driver، عدم فراخوانی cfg80211_stop_ap قبل از تغییر نوع P2P_GO، نشت حافظه در طول rmmod، توقف هنگام تنظیم وضعیت دستگاه از طریق sysfs، خواندن خارج از محدوده در resp_readcap16()، نشت حافظه در perf_env__insert_btf()، ترتیب حافظه بین عملکردهای کاری عادی و سفارشی، SCSI abort handling، زمان latency  و residency در حالت CPU/L2 idle، Null پس از فراخوانی kmemdup، مشکل softlockup در flush_to_ldisc و عدم ارجاع NULL ptr در همگام‌سازی فیلتر VSI، پیوند پایین پردازش برای آدرس دادن عدم ارجاع  اشاره‌گر Null، عدم مدیریت طول بافر () scsi_mode_sense، خواندن خارج از محدوده در resp_report_tgtpgs()،  عدم ارجاع اشاره‌گر Null هنگام تخصیص hashtab ناموفق و NULL deref  در  set_hv_tscchange_cb()اگر راه‌اندازی Hyper-V ناموفق باشد، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-26816 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/13edb509abc91c72152a11baaf0e7c060a312e03  
CVE-2024-26815 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/343041b59b7810f9cdca371f445dd43b35c740b1  
CVE-2021-47181 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/06cfb4cb2241e704d72e3045cf4d7dfb567fbce0  
CVE-2021-47201 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/78638b47132244e3934dc5dc79f6372d5ce8e98c  
CVE-2021-47200 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/4f8e469a2384dfa4047145b0093126462cbb6dc0  
CVE-2021-47199 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/486e8de6e233ff2999493533c6259d1cb538653b  
CVE-2021-47198 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/79b20beccea3a3938a8500acef4e6b9d7c66142f  
CVE-2021-47197 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2ae38157080616a13a9fe3f0b4b6ec0070aa408a  
CVE-2021-47196 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/6cd7397d01c4a3e09757840299e4f114f0aa5fa0  
CVE-2021-47195 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/37330f37f6666c7739a44b2b6b95b047ccdbed2d  
CVE-2021-47194 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0738cdb636c21ab552eaecf905efa4a6070e3ebc  
CVE-2021-47193 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/269a4311b15f68d24e816f43f123888f241ed13d  
CVE-2021-47192 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/4edd8cd4e86dd3047e5294bbefcc0a08f66a430f  
CVE-2021-47191 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3e20cb072679bdb47747ccc8bee3233a4cf0765a  
CVE-2021-47190 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/11589d3144bc4e272e0aae46ce8156162e99babc  
CVE-2021-47189 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/45da9c1767ac31857df572f0a909fbe88fd5a7e9  
CVE-2021-47188 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3ff1f6b6ba6f97f50862aa50e79959cc8ddc2566  
CVE-2021-47187 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/118c826ef8b43efe0fda8faf419673707ee8c5e5  
CVE-2021-47186 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/3e6db079751afd527bf3db32314ae938dc571916  
CVE-2021-47185 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0380f643f3a7a61b0845cdc738959c2ad5735d61  
CVE-2021-47184 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/37d9e304acd903a445df8208b8a13d707902dea6  
CVE-2021-47183 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1854f53ccd88ad4e7568ddfafafffe71f1ceb0a6  
CVE-2021-47182 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/17b49bcbf8351d3dbe57204468ac34f033ed60bc  
CVE-2021-47219 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/66523553fa62c7878fc5441dc4e82be71934eb77  
CVE-2021-47218 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/83c8ab8503adf56bf68dafc7a382f4946c87da79  
CVE-2021-47217 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/8823ea27fff6084bbb4bc71d15378fae0220b1d8  

 

 

administrator

نظر دهید