مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux شامل Linux kernel امکان نشت حافظه درposix_clock_open() ، Use-After-Free در dreamcastcard->timer و double free در مسیر رسیدگی به خطا (error handling path)، IO hang در شرایط مسابقه sbitmap wakeup، وجود ARM64_WORKAROUND_SPECULATIVE_UNPRIV_LOAD، تخلیه قالب زنجیره‌ای (chain template offload)، سرریز اعداد صحیح  در برخی پیکربندی‌ها، عدم بررسی hw_pp  معتبر درdpu_encoder_helper_phys_cleanup ، استفاده از RCU  در TDLS fast-xmit،  دسترسی خارج از محدوده هنگام ساخت خطای IPv6 PMTU، دسترسی به حافظه خارج از محدوده، عدم بررسی bearer قبل از فراخوانی tipc_udp_nl_bearer_add()، “panel_cntl” می‌تواند در “dcn21_set_backlight_level()” تهی باشد، عدم افزودن تست NULL  برای timing generator در dcn21_set_pipe()، عدم بررسی مرزها (bounds) برای ایجاد رمزگذار (encoder) جریان در DCN301، عدم مدیریت درست رویدادهای isoc Babble وBuffer Overrun ، عدم grab s_umount در صورت snapshotting، null-ptr-deref در موجودیت اولیه (init entity)، use-after-free، عدم انتظار برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در سوکت و خواندن کوتاه، عدم همگام‌سازی devfreq_monitor_[start/stop]، منطق disable_otg_wa، time corruption، هشدار وابستگی قفل به srcu، عدم ارجاع NULL، هشدار برای جابجایی UBSAN به خارج از محدوده، عدم مدیریت خطای ایمنی DPP برای کانال‌های DMA، عدم شناسایی عنصر ECSA گیر کرده (stuck) در  probe resp، رد (refusal) اتصال CSA/ECSA، ایجاد حلقه در nsim_dev_trap_report_work()، DMA mapping برای PTP hwts ring، خوانده نشدن sk->sk_family در inet_recv_error()، عدم استفاده از memory mapping برای بخش PE/COFF .compat section، ACKهای تاخیری برای تنظیم نکردن شماره سریال مرجع، عدم فراخوانی kfree_skb()  در dead unix_(sk)->oob_skb در GC، عدم محدود شدن MRU  به 64K، عدم اصلاح و بازگشت {get,put}_user()  به _ASM_EXTABLE_UA()، عدم پاکسازی شماره پروتکل لایه 3و 4 در custom expectations و عدم ارجاع متغیر «mca_funcs» قبل از بررسی NULL در «amdgpu_mca_smu_get_mca_entry()»را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-26655 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/5b4cdd9c5676559b8a7c944ac5269b914b8c0bb8  
CVE-2024-26654 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/051e0840ffa8ab25554d6b14b62c9ab9e4901457  
CVE-2024-26653 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/7c9631969287a5366bc8e39cd5abff154b35fb80  
CVE-2024-26671 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1d9c777d3e70bdc57dddf7a14a80059d65919e56  
CVE-2024-26670 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/58eb5c07f41704464b9acc09ab0707b6769db6c0  
CVE-2024-26669 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/32f2a0afa95fae0d1ceec2ff06e0e816939964b8  
CVE-2024-26668 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/00c2c29aa36d1d1827c51a3720e9f893a22c7c6a  
CVE-2024-26667 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/79592a6e7bdc1d05460c95f891f5e5263a107af8  
CVE-2024-26666 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/9480adfe4e0f0319b9da04b44e4eebd5ad07e0cd  
CVE-2024-26665 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/510c869ffa4068c5f19ff4df51d1e2f3a30aaac1  
CVE-2024-26664 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1eb74c00c9c3b13cb65e508c5d5a2f11afb96b8b  
CVE-2024-26663 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0cd331dfd6023640c9669d0592bc0fd491205f87  
CVE-2024-26662 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0c863cab0e9173f8b6c7bc328bee3b8625f131b5  
CVE-2024-26661 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/39f24c08363af1cd945abad84e3c87fd3e3c845a  
CVE-2024-26660 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/42442f74314d41ddc68227047036fa3e78940054  
CVE-2024-26659 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2aa7bcfdbb46241c701811bbc0d64d7884e3346c  
CVE-2024-26658 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2acc59dd88d27ad69b66ded80df16c042b04eeec  
CVE-2024-26657 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/f34e8bb7d6c6626933fe993e03ed59ae85e16abb  
CVE-2024-26656 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/22207fd5c80177b860279653d017474b2812af5e  
CVE-2023-52636 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/8e46a2d068c92a905d01cbb018b00d66991585ab  
CVE-2023-52635 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/099f6a9edbe30b142c1d97fe9a4748601d995675  
CVE-2023-52634 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2ce156482a6fef349d2eba98e5070c412d3af662  
CVE-2023-52633 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0c7478a2da3f5fe106b4658338873d50c86ac7ab  
CVE-2023-52632 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1556c242e64cdffe58736aa650b0b395854fe4d4  
CVE-2023-52631 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/686820fe141ea0220fc6fdfc7e5694f915cf64b2  
CVE-2023-52630 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1e4d3f8bd880e02932a9ea179f90bfa74fd2e899  
CVE-2024-26684 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2fc45a4631ac7837a5c497cb4f7e2115d950fc37  
CVE-2024-26683 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/177fbbcb4ed6b306c1626a277fac3fb1c495a4c7  
CVE-2024-26682 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/35e2385dbe787936c793d70755a5177d267a40aa  
CVE-2024-26681 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0193e0660cc6689c794794b471492923cfd7bfbc  
CVE-2024-26680 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/004fe5b7f59286a926a45e0cafc7870e9cdddd56  
CVE-2024-26679 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/307fa8a75ab7423fa5c73573ec3d192de5027830  
CVE-2024-26678 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1ad55cecf22f05f1c884adf63cc09d3c3e609ebf  
CVE-2024-26677 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/200cb50b9e154434470c8969d32474d38475acc2  
CVE-2024-26676 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/1279f9d9dec2d7462823a18c29ad61359e0a007d  
CVE-2024-26675 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/210d938f963dddc543b07e66a79b7d8d4bd00bd8  
CVE-2024-26674 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2aed1b6c33afd8599d01c6532bbecb829480a674  
CVE-2024-26673 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0f501dae16b7099e69ee9b0d5c70b8f40fd30e98  
CVE-2024-26672 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/4f32504a2f85a7b40fe149436881381f48e9c0c0  

 

administrator

نظر دهید