مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در Linux شامل Linux kernel وwall  در util-linux نسخه 2.40 امکان عدم وجود بررسی در usbnet_get_endpoints() و بازگشت خطا، double free در مسیر رسیدگی به خطا (error handling path) و عدم فیلتر توالی‌های Escape از آرگومان‌های خط فرمان (command line) توسط دستور util-linux wall را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-26651 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/07161b2416f740a2cb87faa5566873f401440a61  
CVE-2024-26652 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/995f802abff209514ac2ee03b96224237646cec3  
CVE-2024-28085 نامشخص https://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/03/27/5  

 

administrator

نظر دهید