مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Linux شامل Linux kernel امکان عدم مقداردهی اولیه پسوند tc skb  (پسوند skb ایجاد شده) در تخصیص تابع  skb_ext_add()و واگذاری آن به کاربر، خرابی حافظه در حلقه RX، دسترسی به رجیسترها هنگام پاک کردن فیلترها، فراخوانی register_netdev() در هنگام مقداردهی اولیه مشتری، پاک نشدن DMA ops در هنگام تغییر دامنه، اضافه نشدن چک‌های (checks) اشاره‌گر  NULL در هنگام آزاد کردنirq، use-after-free، عدم حذف smcd_dev_list از دستگاه پس از ناموفق بودنdevice_add()، نشت refcount، BUG_ON در link_to_fixup_dir،panic  در mld_newpack()، نشت منبع در مسیر رسیدگی به خطا (error handling path)، سرریز بافر در otx2_set_rxfh_context()، وجود null-ptr-deref، نشت حافظه در fec_enet_init()، نشت مرجع در of_bcm_voter_get() به‌دلیل اضافه نشدنmissing of_node_put() ، خراب شدن جریان داده، وقفه در تظیم مجدد bus، عدم وجود error handling در sja1105_setup()، crash  کردن اگر get_sset_count()  با شکست مواجه شود، نشت ترافیک VLAN، use-after-free زیرا این skb frag اضافه شده توسط چندین skb دیده می‌شود اما فقط یک بار skb_get فراخوانی می‌شود، ایجاد خرابی به‌دلیل تکرار دستورات و عدم صبر و خروج تا اتمام صف‌های کاری، null deref  دسترسی به تاخیر توسعه،خاموش شدن مؤلفه کاوش نشده، خراب شدن مقدار pg_bytes_written در nfs_do_recoalesce()، شرایط Oopsable در __nfs_pageio_add_request()، محدودیت نادرست در filelayout_decode_layout()، عدم هشدار در مورد تخصیص حافظه بیش از حد بزرگ، نشت حافظه در smsc75xx_bind، سرریز به دلیل اعداد کانال غیرترتیبی (sequential channel numbers)، نشت حافظه در uss720_probe، عدم اضافه شدن irq_fpu_usable() و عدم گزارش و بازگشت به non-AVX2 نسخه Arturo این backtrace، دسترسی OOB در مسیر ترافیک، خرابی در dasd_device_tasklet و نبود تابع missing discipline، نشت sysfs  در alloc_iommu()، عدم اجتناب از smp_processor_id() در کد preemptible ، عدم ارجاع اشاره‌گر NULL در  pnfs_mark_matching_lsegs_return() و نشت حافظه در nci_allocate_device  را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2021-47136 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/86ab133b695ed7ba1f8786b12f4ca43137ad8c18  
CVE-2021-47137 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/46dd4abced3cb2c912916f4a5353e0927db0c4a2  
CVE-2021-47138 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/02f03883fdb10ad7e66717c70ea163a8d27ae6e7  
CVE-2021-47139 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0921a0620b5077796fddffb22a8e6bc635a4bb50  
CVE-2021-47140 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/d6177a6556f853785867e2ec6d5b7f4906f0d809  
CVE-2021-47141 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/5218e919c8d06279884aa0baf76778a6817d5b93  
CVE-2021-47142 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0707c3fea8102d211631ba515ef2159707561b0d  
CVE-2021-47143 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/40588782f1016c655ae1d302892f61d35af96842  
CVE-2021-47144 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/599e5d61ace952b0bb9bd942b198bbd0cfded1d7  
CVE-2021-47145 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0eaf383c6a4a83c09f60fd07a1bea9f1a9181611  
CVE-2021-47146 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/020ef930b826d21c5446fdc9db80fd72a791bc21  
CVE-2021-47147 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0e38e702f1152479e6afac34f151dbfd99417f99  
CVE-2021-47148 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/389146bc6d2bbb20714d06624b74856320ce40f7  
CVE-2021-47149 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/22049c3d40f08facd1867548716a484dad6b3251  
CVE-2021-47150 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/15102886bc8f5f29daaadf2d925591d564c17e9f  
CVE-2021-47151 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/4e3cea8035b6f1b9055e69cc6ebf9fa4e50763ae  
CVE-2021-47152 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/18e7f0580da15cac1e79d73683ada5a9e70980f8  
CVE-2021-47153 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/04cc05e3716ae31b17ecdab7bc55c8170def1b8b  
CVE-2021-47158 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/987e4ab8b8a4fcbf783069e03e7524cd39ffd563  
CVE-2021-47159 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0f2cb08c57edefb0e7b5045e0e3e9980a3d3aa37  
CVE-2021-47160 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/474a2ddaa192777522a7499784f1d60691cd831a  
CVE-2021-47161 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/00450ed03a17143e2433b461a656ef9cd17c2f1d  
CVE-2021-47162 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/436d650d374329a591c30339a91fa5078052ed1e  
CVE-2021-47163 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/04c26faa51d1e2fe71cf13c45791f5174c37f986  
CVE-2021-47164 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2e4b0b95a489259f9d35a3db17023061f8f3d587  
CVE-2021-47165 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/4ce2bf20b4a6e307e114847d60b2bf40a6a1fac0  
CVE-2021-47166 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0d0ea309357dea0d85a82815f02157eb7fcda39f  
CVE-2021-47167 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/15ac6f14787649e8ebd75c142e2c5d2a243c8490  
CVE-2021-47168 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/769b01ea68b6c49dc3cde6adf7e53927dacbd3a8  
CVE-2021-47170 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/2ab21d6e1411999b5fb43434f421f00bf50002eb  
CVE-2021-47171 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/200dbfcad8011e50c3cec269ed7b980836eeb1fa  
CVE-2021-47172 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/26da8040eccc6c6b0e415e9a3baf72fd39eb2fdc  
CVE-2021-47173 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/36b5ff1db1a4ef4fdbc2bae364344279f033ad88  
CVE-2021-47174 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/727a2b4fc951ee69847d4904d98961856ea9fbe6  
CVE-2021-47175 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/7a1bdec12e43e29cc34a4394590337069d8812ce  
CVE-2021-47176 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/6a16810068e70959bc1df686424aa35ce05578f1  
CVE-2021-47177 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/044bbe8b92ab4e542de7f6c93c88ea65cccd8e29  
CVE-2021-47178 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/70ca3c57ff914113f681e657634f7fbfa68e1ad1  
CVE-2021-47179 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/39785761feadf261bc5101372b0b0bbaf6a94494  
CVE-2021-47180 نامشخص https://git.kernel.org/stable/c/0365701bc44e078682ee1224866a71897495c7ef  

 

 

administrator

نظر دهید