مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Java

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Java شامل jline-groovy نسخه 3.24.1 و easy-rules-mvel نسخه 4.1.0 امکان ایجاد خطای OOM (OutofMemory) از طریق مؤلفه  GroovyEngine.execute و اجرای کد از راه دور (RCE) از طریق مؤلفه  MVELRuleرا برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-50572 5.5 https://github.com/jline/jline3/issues/909  
CVE-2023-50571 7.8 https://github.com/j-easy/easy-rules/issues/419  

 

برچسب ها:
administrator

نظر دهید