مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Java

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Java، شامل springboot-manager در Spingboot نسخه 1.6، به دلیل بارگذاری فایل دلخواه امکان XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-24059   نامشخص https://github.com/By-Yexing/Vulnerability_JAVA/blob/main/2024/springboot-manager.md#2-file-upload-vulnerability  
CVE-2024-24059   نامشخص https://github.com/By-Yexing/Vulnerability_JAVA/blob/main/2024/springboot-manager.md#11-stored-cross-site-scripting-sysuser  
CVE-2024-24061   نامشخص https://github.com/By-Yexing/Vulnerability_JAVA/blob/main/2024/springboot-manager.md#13-stored-cross-site-scripting-syscontentadd  
CVE-2024-24062   نامشخص https://github.com/By-Yexing/Vulnerability_JAVA/blob/main/2024/springboot-manager.md#12-stored-cross-site-scripting-sysrole  

 

administrator

نظر دهید