مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Intel

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Intel شامل SCONE  نسخه قبل از 5.8.0 و Fortanix EnclaveOS Confidential Computing Manager (CCM) Platform نسخه قبل از 3.29 در Intel SGX  به‌دلیل اعتبارسنجی نامناسب اشاره‌گر (نبود منطق pointer-validation) و مقداردهی اولیه نامناسب رجیسترهای پیکربندی نقطه شناور (floating-point) x87  و SSE  در مولفه __scone_entry امکان دسترسی غیر مجاز به اطلاعات حساس یا به خطر انداختن یکپارچگی اجرای عملیات ممیز شناور (floating-point) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2022-46486 نامشخص https://sconedocs.github.io/release5.7  
CVE-2023-38022 نامشخص https://jovanbulck.github.io/files/oakland24-pandora.pdf  
CVE-2022-46487 نامشخص https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/software-security-guidance/best-practices/data-operand-independent-timing-isa-guidance.html#inpage-nav-3-3  

 

administrator

نظر دهید