مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در FreeBSD

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در FreeBSD شامل ماژول‌های netmap، mpr، mps، mpt، kernel، bhyveload، jail، vm، lib9p، ping و آداپتورهای شبکه e1000 امکان jail escape در netmap و تخریب حافظه هسته، نوشتن خارج از محدوده در درایور mpr/mps/mpt ioctl heap ، در دستگاه Bhyve e82545، سر ریز بافر مبتنی بر هیپ در IEEE 802.11s Mesh ID و بررسی محدوه‌های گمشده در مدیریت پیام lib9p  که منجربه ارتقا سطح دسترسی و اجرای کد می‌شود، خواندن خارج از محدوده در elf_note_prpsinfo() و از کار افتادن kernel، دسترسی به فایل میزبان bhyveload(8) و استخراج داده‌های حساس، نشت اطلاعات jail(2)، نشت تعداد مرجع اعتبارنامه  AIOکه منجر به use after free می‌شود، افشای حافظه با نگاشت حافظه مجازی قدیمی و خواندن داده‌های خصوصی متعلق به سایر فرآیندها یا هسته و سر ریز پشته در ping و از کار افتادن برنامه ping را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2022-23084 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-22:04.netmap.asc  
CVE-2022-23085 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-22:04.netmap.asc  
CVE-2022-23086 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-22:06.ioctl.asc  
CVE-2022-23087 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-22:05.bhyve.asc  
CVE-2022-23088 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-22:07.wifi_meshid.asc  
CVE-2022-23089 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-22:09.elf.asc  
CVE-2024-25940 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-24:01.bhyveload.asc  
CVE-2024-25941 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-24:02.tty.asc  
CVE-2022-23090 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-22:10.aio.asc  
CVE-2022-23091 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-22:11.vm.asc  
CVE-2022-23092 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-22:12.lib9p.asc  
CVE-2022-23093 نامشخص https://security.freebsd.org/advisories/FreeBSD-SA-22:15.ping.asc  

 

administrator

نظر دهید