مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در Elastic

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در Elastic شامل Buildkite Elastic CI  برای AWS  نسخه‌های قبل از 6.7.1 و 5.22.5 دارای symbolic link و شرایط‌مسابقه time-of-check-time-of-use است که امکان ارتقا سطح دسترسی، تغییر مالکیت دایرکتوری‌ها و دور زدن symbolic link از طریق متغیر PIPELINE_PATH در اسکریپت  fix-buildkite-agent-builds-permissionsرا برای مهاجم buildkite-agent فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-43116 7.8 https://github.com/atredispartners/advisories/blob/master/ATREDIS-2023-0003.md
CVE-2023-43741 7.0 https://github.com/atredispartners/advisories/blob/master/ATREDIS-2023-0003.md

 

 

administrator

نظر دهید