مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در‌ D-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها در‌ D-Link، شامل D-Link DIR-822+ نسخه 1.0.2، به دلیل دور زدن احراز هویت امکان اجرای دستورات دلخواه را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-51984   نامشخص https://github.com/funny-mud-peee/IoT-vuls/blob/main/dir822+/1/readme.md  
CVE-2023-51987   نامشخص https://github.com/funny-mud-peee/IoT-vuls/tree/main/dir822%2B/2  
CVE-2023-51989   نامشخص https://github.com/funny-mud-peee/IoT-vuls/blob/main/dir822+/2/readme.md  

 

 

administrator

نظر دهید