مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در D-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در D-Link شامل D-Link DIR-823G A1V1.0.2B05 امکان سرریز بافر از طریق پارامتر SOAPACTION، از طریق پارامتر Cookie و از طریق پارامتر User-Agent و عدم ارجاع اشاره‌گر Null در sub_4484A8()، در sub_42AF30() و در sub_4110f4() که منجر به اجرای کد از راه دور و انکار سرویس (DOS) می‌شود، را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-27655 نامشخص https://calm-healer-839.notion.site/D-LINK-DIR-823G-OOBW-0x41E094-f1bd478368644136ad2e3a33e59041b2?pvs=4  
CVE-2024-27656 نامشخص https://calm-healer-839.notion.site/D-LINK-DIR-823G-OOBW-0x41E2A0-8ea57277c7cd4ea18dbc40bcb41a98f2?pvs=4  
CVE-2024-27657 نامشخص https://calm-healer-839.notion.site/D-LINK-DIR-823G-OOBW-0x41D5B0-462500887ea3464692e3e697cc43838c?pvs=4  
CVE-2024-27658 نامشخص https://calm-healer-839.notion.site/D-LINK-DIR-823G-NPD-0x44900C-8f23082721854117bdea70b6113433fd?pvs=4  
CVE-2024-27659 نامشخص https://calm-healer-839.notion.site/D-LINK-DIR-823G-NPD-0x42B4C4-dfeae31d711f414796e1d9eb9cea7d31?pvs=4  
CVE-2024-27660 نامشخص https://calm-healer-839.notion.site/D-LINK-DIR-823G-NPD-0x41C708-e46f864c48114f45894f4563588d7968?pvs=4  
CVE-2024-27661 نامشخص https://calm-healer-839.notion.site/D-LINK-DIR-823G-NPD-0x42444C-34458f12482346b291f334eea12e6fd0?pvs=4  
CVE-2024-27662 نامشخص https://calm-healer-839.notion.site/D-LINK-DIR-823G-NPD-0x4116F0-5befc4a65457482c8c4dcb16910ab820?pvs=4  

 

 

administrator

نظر دهید