مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در D-Link

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در D-Link شامل مسیریاب D-Link DIR-815 firmware نسخه 1.04 وD-Link DIR-882  نسخه DIR882A1_FW130B06 امکان تزریق فرمان در تابع ssdpcgi_main  از باینری  cgibinو سرریز پشته از طریق تابع  sub_477AA0را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-22651 نامشخص https://github.com/goldds96/Report/blob/main/DLink/DIR-815/CI.md  
CVE-2024-22751 نامشخص https://github.com/5erua/vuls/blob/main/dir882.md  

 

 

administrator

نظر دهید