مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Apple

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Apple، شامل macOS Sonoma نسخه 14.2، macOS Ventura نسخه 13.6.3، macOS Monterey نسخه 12.7.2 و iOS نسخه 17.2، به دلیل use-after-free  امکان دسترسی به داده های حساس کاربر و افزایش امتیاز را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-40390   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214036  
CVE-2023-42892   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214036  
CVE-2023-42893   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214034  
CVE-2023-42896   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214034  
CVE-2023-42913   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214036  
CVE-2023-42930   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214036  
CVE-2023-42931   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214036  
CVE-2023-42936   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214036  
CVE-2023-42947   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214035  
CVE-2023-42950   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214035  
CVE-2023-42956   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214035  
CVE-2023-42962   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214034  
CVE-2023-42974   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214034  

 

 

administrator

نظر دهید