مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Apple

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در Apple، شامل iOS نسخه 16.7.6، macOS Monterey نسخه 12.7.4، macOS Sonoma نسخه 14.1، 14.3، 14.4 و macOS Ventura نسخه 13.6.5، به دلیل پاکسازی نکردن تنظیمات خود امکان دسترسی به داده های حساس کاربر، افزایش امتیاز، اجرای کد دلخواه، افشای حافظه پردازش، جعل اعلان‌های سیستم و رابط کاربری و انکار سرویس (DoS) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-28826   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213984  
CVE-2024-0258   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23201   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214055  
CVE-2024-23205   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23216   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23220   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23226   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23227   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23230   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23231   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23232   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23235   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23233   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23234   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23238   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23239   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23240   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23241   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23242   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23244   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23245   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23246   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23247   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23248   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23249   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23250   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23252   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23253   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23254   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23255   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23257   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23258   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23259   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23260   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23262   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23263   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23264   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23265   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23266   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23267   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23268   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23269   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23270   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23272   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23273   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23274   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23275   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23276   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214083  
CVE-2024-23277   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23278   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23279   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23280   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23281   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23283   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214082  
CVE-2024-23284   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23285   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23286   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23287   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23288   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23289   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23290   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23291   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23292   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23293   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  
CVE-2024-23295   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214087  
CVE-2024-23294   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214084  
CVE-2024-23297   نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT214081  

 

 

administrator

نظر دهید