مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در Apple

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌‌ در Apple شامل macOS Sonoma نسخه 14.1، macOS Monterey نسخه 12.7.1و نسخه 12.7.2، iOS  نسخه 16.7.2،iOS  نسخه 17.1، macOS Ventura نسخه 13.6.1و نسخه 13.6.3 و Safari  نسخه 17.1 امکان دسترسی به داده‌های حساس، دسترسی به volumes شبکه متصل نصب شده در فهرست اصلی، اجرای کد دلخواه در جعبه شنی (sandbox) و با سطح دسترسی بالا، جعل نوار آدرس (address bar spoofing) با بازدید از وب‌سایت، خراب شدن پشته با پردازش یک تصویر مخرب، نگه‌داشتن Apple ID پس از پاک شدن دستگاه، تغییر قسمت‌های محافظت شده سیستم فایل (file system) توسط یک برنامه مخرب، اجرای کد دلخواه با سطح دسترسی هسته (kernel) توسط یک برنامه مخرب، دور زدن برخی از تنظیمات برگزیده حریم خصوصی توسط یک برنامه مخرب، ارتقا سطح دسترسی و بدست آوردن سطح دسترسی ریشه توسط برنامه مخرب، ذخیره شدن فعالیت مرورگر خصوصی کاربر به طور غیرمنتظره در گزارش حریم خصوصی برنامه، دسترسی غیرمجاز به Bluetooth، عدم حذف browsing history و دسترسی به اطلاعات خصوصی توسط برنامه با سطح دسترسی روت (root) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-42823 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213981  
CVE-2023-42834 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213982  
CVE-2023-42835 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213984  
CVE-2023-42836 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213982  
CVE-2023-42838 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213984  
CVE-2023-42839 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213982  
CVE-2023-42840 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213983  
CVE-2023-42843 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213981  
CVE-2023-42848 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213981  
CVE-2023-42853 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213983  
CVE-2023-42855 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213982  
CVE-2023-42858 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213983  
CVE-2023-42859 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213983  
CVE-2023-42860 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213983  
CVE-2023-42873 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213981  
CVE-2023-42877 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213983  
CVE-2023-42878 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213982  
CVE-2023-42889 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213983  
CVE-2023-42928 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213982  
CVE-2023-42939 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213982  
CVE-2023-42942 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213981  
CVE-2023-42945 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213984  
CVE-2023-42946 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213982  
CVE-2023-42951 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213982  
CVE-2023-42952 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213982  
CVE-2023-42953 نامشخص https://support.apple.com/en-us/HT213982  

 

 

administrator

نظر دهید