مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در چندین محصول TP-LINK

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ در چندین محصول TP-LINK  شامل Archer AX3000 firmware نسخه‌های قبل از Archer AX3000(JP)_V1_1.1.2 Build 20231115، Archer AX5400 firmware نسخه‌های Archer AX5400(JP)_V1_1.1.2 Build 20231115، Deco X50 firmware  نسخه‌های قبل از Deco X50(JP)_V1_1.4.1 Build 20231122، Deco XE200 firmware نسخه‌های قبل ازDeco XE200(JP)_V1_1.2.5 Build 20231120 و Archer AXE75 firmware نسخه‌های قبل از Archer AXE75(JP)_V1_231115 امکان اجرای دستورات سیستم عامل با دسترسی به محصول در شبکه مجاور را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-21773 نامشخص https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax3000/#Firmware  
CVE-2024-21821 نامشخص https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax3000/#Firmware  
CVE-2024-21833 نامشخص https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax3000/#Firmware  

 

 

administrator

نظر دهید