مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌ها با سطح خطر بالا در Android

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌ها با سطح خطر بالا در Android، شامل مکان‌های مختلف (multiple locations)،convertSubgraphFromHAL  از ShimConverter.cpp،onActivityResult  از NotificationSoundPreference.java، shouldUseNoOpLocation از CameraActivity.java و onCreate  از NotificationAccessConfirmationActivity.java در System امکان خواندن خارج از محدوده که منجر به افشای اطلاعات می‌شود، دور زدن مجوزها و ارتقا سطح دسترسی محلی را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-0016 7.3 نامشخص https://source.android.com/security/bulletin/2024-01-01  
CVE-2023-40085 7.3 نامشخص https://source.android.com/security/bulletin/2024-01-01  
CVE-2024-0020 7.3 نامشخص https://source.android.com/security/bulletin/2024-01-01  
CVE-2024-0017 7.3 نامشخص https://source.android.com/security/bulletin/2024-01-01  
CVE-2024-0021 7.3 نامشخص https://source.android.com/security/bulletin/2024-01-01  

 

 

administrator

نظر دهید