مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها‌ با سطح خطر بالا در Hcltechsw

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها‌ با سطح خطر بالا در Hcltechsw، شامل BigFix Server نسخه  9.5.12.68، امکان XSS را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2023-37519 7.7 نامشخص https://support.hcltechsw.com/csm?id=kb_article&sysparm_article=KB0109376  
CVE-2023-37520 7.7 نامشخص https://support.hcltechsw.com/csm?id=kb_article&sysparm_article=KB0109376  

 

 

administrator

نظر دهید