مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها‌ با سطح خطر بالا در RedHat

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌‌ها‌ با سطح خطر بالا در RedHat، شامل بسته etcd توزیع شده با پلتفرم Red Hat OpenStack، به دلیل مصرف منابع کنترل نشده امکان incomplete fix را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-4436 7.5 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-4436  
CVE-2024-4437 7.5 نامشخص https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2024-4437  
CVE-2024-4438 7.5 نامشخص https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2279365  

 

 

administrator

نظر دهید