مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بحرانی در Python

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بحرانی در Python، شاملJinja2 ، python-jose نسخه 3.3.0، به دلیل تزریق قالب سمت سرور ( SSTI) امکان اجرای فرمان از راه دور و انکار سرویس (مصرف منابع) را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-32651   نامشخص https://github.com/dgtlmoon/changedetection.io/releases/tag/0.45.21 10.0
CVE-2024-33664   نامشخص https://github.com/mpdavis/python-jose/issues/344  

 

 

administrator

نظر دهید