مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بحرانی در Apache

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها‌ با سطح خطر بحرانی در Apache، شامل Apache OFBiz نسخه قبل از 18.12.12، به دلیل پیمایش مسیر امکان دور زدن احراز هویت و بارگذاری نامحدود فایل با نوع خطرناک را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23946 9.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/w4lp5ncpzttf41hn5bsc04mzq4o6lw3g  
CVE-2024-25065 9.8 نامشخص https://lists.apache.org/thread/rplfjp7ppn9ro49oo7jsrpj99m113lfc  

 

 

administrator

نظر دهید