مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بحرانی‌‌‌‌ در Fortinet

شناسایی مجموعه آسیب‌پذیری‌ها با سطح خطر بحرانی‌‌‌‌ در Fortinet شاملFortinet FortiSIEM  نسخه‌های 7.1.0 تا 7.1.1، نسخه‌های 7.0.0 تا 7.0.2، نسخه‌های 6.7.0 تا 6.7.8، نسخه‌های 6.6.0 تا 6.6.3، نسخه‌های 6.5.0 تا 6.5.2، نسخه‌های 6.4.0 تا 6.4.2  امکان تزریق و اجرای فرمان سیستم‌عامل از طریق درخواست‌های API دستکاری شده را برای مهاجم فراهم می‌سازد.

شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری لینک راهکار توضیحات
Vendor NVD
CVE-2024-23108 10.0 نامشخص https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-130  
CVE-2024-23109 10.0 نامشخص https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-130  

 

 

administrator

نظر دهید